تصفح

Comune di
Morciano di Romagna
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

08/10/2020     Refezione Scolastica
AVVISO AI GENITORI

MENU' AS 2020/21 INFANZIA 

MENU' AS 2020/21 INFANZIA

08/10/2020     Refezione Scolastica
AVVISO AI GENITORI

MENU AS 2020/21 PRIMARIA

MENU AS 2020/21 PRIMARIA

28/09/2020    
Al via le iscrizioni pre-scuola

E' stata attivata la procedura per la conferma delle iscrizioni al servizio di pre-scuola​ per la scuola dell'infanzia e primaria.

Il servizio è attivato con l'orario definitivo della Istituzione scolastica

Scadenza iscrizioni 4 ottobre 2020.

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى
App Store Google Play Store App Gallery